SunnySky V3508 motor shaft

[img-2962-left-thickbox_default][img-2961-left-thickbox_default][img-2960-left-thickbox_default]