SunnySky V4010 motor shaft

[img-2986-left-thickbox_default][img-2985-left-thickbox_default][img-2984-left-thickbox_default]